skip to Main Content

Beleid

Historie

Het Capittel werd op 21-08-1337 opgericht door bisschop Joannes van Diest en was gevestigd in de Sint Joriskerk.
Op 25-04-1988 werden de statuten in een notariële akte vastgelegd en het Capittel ingeschreven als stichting.

Doelstelling

1. Het vermogen gevormd door de goederen vanouds toebehorende aan het Capittel, dan wel de door wederbelegging daarvoor in de plaats gekomen goederen, in stand te houden.
2. In de lijn van de traditie van het Capittel uitkeringen uit de inkomsten van het vermogen van de Stichting doen.
3. De Stichting is een fondsbeheerder en geen fondswerver.

Bestuur

Dit bestaat uit vijf personen en wel : de Deken,ambtshalve is dat de burgemeester van de gemeente Amersfoort,vier Kanunniken waarvan er twee door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Amersfoort en twee door de Stichting Het Burgerweeshuis te Amersfoort benoemd worden.

Administratie

Één van de kanunniken is gekozen tot secretaris/penningmeester.
Onder diens verantwoordelijkheid voert de administrateur de dagelijkse werkzaamheden en het beheer uit.

Kosten

De door de Stichting gemaakte kosten betreffen de gebruikelijke bestuurskosten, de administratiekosten en de kosten voor het beheer en de instandhouding van het vermogen.

Uitkering

Van oudsher werd het batig saldo verdeeld onder de rechthebbenden en wel, sinds 1818, voor 3/5 deel aan de Stichting het Burgerweeshuis en 2/5 deel aan de Protestantse Gemeente.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Back To Top