skip to Main Content

Over ANBI

De stichting Het Capittel van Sint Joris kreeg van de belastingdienst de ANBI – status. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Bevorderende Instelling’.Een gift aan Het Capittel is daardoor aftrekbaar voor de belastingen. En Het Capittel betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor ontvangen erfenissen en schenkingen. Voor de aftrekbaarheid en de vrijstelling gelden de regels van de belastingdienst.

Conform de ANBI-reglementen moet Het Capittel een aantal gegevens openbaar maken via een internetsite. Voor zover het zaken betreft die niet op een ander deel van de site staan treft u de onderwerpen hieronder aan.

Beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding in geld noch in natura. De niet tot het bestuur behorende administrateur/rentmeester ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding ter grootte van de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het Capittel van Sint Joris voert geen publiekelijke activiteiten uit, anders dan het beheer van de middelen: landerijen en gelden.

Financiële verantwoording

Het bestuur houdt de uitvoering van het beleid nauwkeurig in het oog. Ook de controle op het beheer van het vermogen, is een bestuurlijke aangelegenheid. De penningmeester verantwoordt jaarlijks in een bestuursvergadering de financiën.
Hij levert daartoe de staat van baten en lasten aan, evenals de balans.
Beide behoeven de goedkeuring van het bestuur.

Fondsen Capittel Download:
Standaardform publicatieplicht fondsen Capittel 2021 RV.pdf
Standaardform publicatieplicht fondsen Capittel 2020 RV.pdf
Standaardform publicatieplicht fondsen Capittel 2019 RV.pdf
Standaardform publicatieplicht fondsen Capittel 2018 RV.pdf

Back To Top