skip to Main Content

Algemene Informatie
Het Capittel van Sint Joris

Op 21 augustus 1337 komt bisschop Jan van Diest naar Amersfoort om de Sint Joriskerk opnieuw in te wijden. Dit vanwege een uitbreiding van de kerk. Tevens krijgt de Sint Joriskerk de status van kapittelkerk. Dat gebeurt op verzoek van de burgerij van Amersfoort die vindt dat de belangrijkste kerk in hun stad die status verdient. Het betekent o.a. organisatorische en financiële zelfstandigheid. De inkomsten komen van de gemeente en welgestelde burgers. Ook de drie al bestaande vicarieën leveren geld op. Een vicarie of kapelanie is een vermogen waarvan een priester betaald wordt om een missen te leiden of een bidstond te houden. Dit bijvoorbeeld voor het zielenheil van een overledene of het welzijn van een gilde.

Het Capittel van Sint Joris is, voor zover bekend, het enige nog functionerende kapittel in Nederland. Het doorstaat zelfs de reformatie. Anno 2012 telt het Capittel vijf bestuursleden die met de oorspronkelijke benamingen worden aangeduid. Deken (voorzitter) is de burgemeester van Amersfoort, hetgeen bij wet is geregeld.

De overige vier leden heten kanunniken. Twee hebben zitting namens de stichting Het Burgerweeshuis en twee namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Een mooi voorbeeld van de veranderingen in die ruim 675 jaar: begonnen als een katholieke organisatie heeft het vandaag de dag ook protestantse bestuurders. De doelstelling verandert slechts gedeeltelijk. Twee-vijfde van de jaarlijkse opbrengst gaat, net als 675 jaar geleden, naar het onderhoud van de Sint Joriskerk. Drie-vijfde is bestemd voor Het Burgerweeshuis.

Het Capittel van Sint Joris is één van de oudste genootschappen van Amersfoort. In 2012 bestaat het 675 jaar. Op 21 augustus verjaart de stichting officieel, maar de viering heeft plaats op zaterdagmiddag 17 november a.s., uiteraard in de Sint Joriskerk. Hoogtepunt van de muzikaal omlijste bijeenkomst is een rede van mr. J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State.

Over Het Capittel van Sint Joris zijn meerdere doorwrochte artikelen geschreven, zowel over de geschiedenis in grote lijnen of over een specifiek onderdeel. Een onderzoek en publicatie die de gehele geschiedenis omvat had nog niet plaats. Inmiddels vond het bestuur dr. F.J.W. van Kan, Amersfoorter en oud-archivaris van het Archief Eemland, bereid een dergelijk veelomvattend onderzoek uit te voeren. Het Capittel van Sint Joris is het enige van de 43 Nederlandse kapittels dat de eeuwen overleefde en nog functioneert. Het boek ligt vanaf oktober 2018 in de boekhandel.

Back To Top